Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOPER BIJ DE ONLINE AANKOOP VAN GOEDEREN OF DIENSTEN

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen.

 1. IDENTIFICATIE VERKOPER

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de verkoper Boomschorswinkel;  Boomschorswinkel is onderdeel van Ectortuin-Veeshop gelegen in de Leeuwbeekstraat 47a te Rummen. De Verkoper kan gecontacteerd worden, ofwel per post op het voorvermeld adres, ofwel per e-mail op info@boomschorswinkel.be, ofwel per telefoon op nummer 011/58.85.07.

 1. TOEPASSELIJKHEID

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle in het bestelorder vermelde producten of diensten (de bestelling), gekocht via de website https://boomschorswinkel.be. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de koper. Het feit dat de Verkoper en de koper onderling op bepaalde punten eventueel afwijken van de Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden.

 1. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Deze prijs omvat geen leveringskosten, noch de eventuele bankkosten van de koper, tenzij anders afgesproken met de Verkoper. Alle leveringskosten en eventuele bankkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij expliciet anders overeengekomen.

De prijs en de leveringskosten worden per e-mail en/of telefonisch bevestigd. Behoudens protest door de koper binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsemail door de Verkoper, wordt weerlegbaar vermoed dat de prijs en de leveringskosten zoals getoond voor de aankoop dezelfde zijn als de prijs en de leveringskosten zoals getoond in de bevestigingsemail.

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. De Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

 1. BEVESTIGING BESTELLING

Elke aanvraag wordt zo spoedig mogelijk door de Verkoper bevestigd via mail en/of telefoon.

 1. BETALING

Producten worden bij levering betaald via bankoverschrijving of contante betaling. Er kan ook vooraf betaald worden in de winkel.  De bestelde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de bestelling volledig betaald is.

De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor een niet uitgevoerde betaling. Bij problemen tijdens de betaling dient de koper zijn bankagent te contacteren.

De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de eventuele bank- of wisselkosten die de koper worden aangerekend bij de betaling van de bestelling.

 1. LEVERING

De bestelling wordt geleverd  zo snel mogelijk na bevestiging en akkoord van de prijs en leverkost via mail of telefoon.

De koper kan bij het plaatsen van de bestelling de leveringsmethode kiezen uit een van de volgende drie leveringswijzen:

 • Afleveren op een adres naar keuze;
 • Afhalen bij ons in de winkel.

Indien de koper een onjuist adres heeft opgegeven, draagt de koper hiervan zelf de kosten. Indien er onjuist geleverd wordt door een fout toerekenbaar aan de Verkoper, vallen de kosten hiervan toe aan de Verkoper.

 1. TRANSPORTKOSTEN

Prijs wordt per m³ bepaald en onderling afgesproken met de Verkoper via mail of telefoon.

 1. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen (het herroepingsrecht).

De koper die gebruik maakt van dit herroepingsrecht dient de Verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen via een e-mail of brief waarin de koper duidelijk schrijft dat hij afziet van de aankoop. De koper dient hierbij het ordernummer van de bestelling en zijn rekeningnummer (voor terugbetaling) te vermelden. De koper voegt bij dit schrijven tevens een kopie van het aankoopbewijs voor verificatie door de Verkoper.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, snel kunnen bederven of verouderen;
 1. GARANTIE

De koper dient elk probleem of gebrek dat zichtbaar is bij de levering of bij levering redelijkerwijs kon worden vastgesteld, binnen de twee maand volgend op de levering te melden aan de Verkoper via een e-mail of brief.

Elk ander probleem of gebrek met betrekking tot de bestelling waarvoor de koper de Verkoper aansprakelijk acht, dient binnen de twee maanden na ontdekking of nadat het redelijkerwijs ontdekt kon worden, gemeld te worden aan de Verkoper via een e-mail of brief.

 1. PRIVACY

De Verkoper zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van de bestelling verwerken in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en, voor bestaande klanten of mits voorafgaande toestemming, met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes in het kader van de commerciële activiteiten van de Verkoper. De koper heeft steeds het recht om deze gegevens op te vragen en deze te laten verbeteren.

In het kader van de verwerking kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de personen en ondernemingen op dewelke zij een beroep doet voor de uitvoering (inclusief de levering en de betaling) van de bestelling.

In het kader van deze verwerking kan de Verkoper ook cookies plaatsen bij de gebruikers van haar website. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat deze niet opnieuw ingegeven dient te worden bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Indien de bezoeker van de website niet wenst dat de website cookies op haar computer plaatst, kan deze haar browser zo instellen. De consument dient hiertoe de handleiding van de eigen webbrowser te consulteren.

 1. GESCHILLEN / SLOTBEPALINGEN

Alle vorderingen verbonden aan de bestelling en/of de Algemene Voorwaarden, contractueel of buitencontractueel, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor zover dit wettelijk toegestaan, zullen alle geschillen beslecht worden door de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Indien een beding van Algemene Voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. Indien één zin uit een paragraaf of een afsplitsbaar zinsdeel uit een zin onwettig zou zijn of worden, blijven de overige zinnen van diezelfde paragraaf of de overige zinsdelen van die zin onverminderd van toepassing.

12. INFORMATIE OVER DE LEVERING EN BETALING

Bij levering: Transportkosten worden per m³ bepaald en onderling vooraf afgesproken met de Verkoper via mail of telefoon.

Transportkosten worden steeds gerekend vanuit Rummen tot plaats bestemming heen en terug.

Van zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen wij telefonisch en/of via e-mail contact met U op. Het tijdstip van levering wordt dan afgesproken.

Producten worden bij levering betaald via bancontant of contante betaling. De bestelde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de bestelling volledig betaald is.